• Doprava zdarma již od 2000 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU PIUMO

§ 1.

Všeobecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále pouze „Obchodní podmínky“), definují podmínky pro používání internetového obchodu „Piumo“ provozovaného na internetové adrese www.piumo.cz (dále pouze „Obchod“) a tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Podání Objednávky Objednatel je považováno za souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

§ 2.

Definice

Slova s velkým počátečním písmenem použitá v Obchodních podmínkách mají následující význam:

 1. Pracovní den – dny od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků podle českých právních předpisů;
  1. Dárkový poukaz – doklad v elektronické podobě, který může Kupující získat a poté použít k nákupu Výrobku;
  1. Zákazník – Uživatel nebo Kupující;
  1. Občanský zákoník – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s pozdějšími změnami;
  1. Spotřebitel – fyzická osoba, která s Prodávajícím provádí právní úkon, který přímo nesouvisí s její hospodářskou nebo profesní činností;
  1. Účet – panel vytvořený v informačním systému Obchodu, který umožňuje Uživateli využívat jeho funkce, zejména nakupovat Výrobky;
  1. Kupující – osoba, která je Spotřebitelem, Podnikatelem nebo Podnikatelem s právy Spotřebitele, která s Prodávajícím uzavřela Kupní smlouvu nebo učinila kroky k jejímu uzavření;
  1. Zásady ochrany osobních údajů – dokument obsahující informace o osobních údajích zpracovávaných Prodávajícím;
  1. Držitel – pojem definovaný v § 12 Obchodních podmínek;
  1. Výrobek – oděvní výrobek nabízený Obchodem, který si Kupující může zakoupit;
  1. Podnikatel – fyzická nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost (tj. samostatnou a trvalou výdělečnou činnost);
  1. Obchodní podmínky – pojem definovaný v § 1 odst. 1 Obchodních podmínek;
  1. Prodávající – pojem definovaný v § 1 odst. 3 Obchodních podmínek;
  1. Smlouva – Kupní smlouva nebo Smlouva o poskytování Služby Účtu;
  1. Smlouva o poskytování Služby Účtu – smlouva o poskytování služeb elektronickou cestou ve smyslu Zákona o poskytování služeb elektronickou cestou, jejímž předmětem je bezúplatné zřízení a vedení Uživatelského Učtu Prodávajícím po dobu neurčitou;
  1. Kupní smlouva – kupní smlouva ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku, jejímž předmětem je prodej vybraného Výrobku, nabízeného v Obchodě, Kupujícímu;
 1. Kupující – osoba, která je Spotřebitelem, Podnikatelem nebo Podnikatelem s právy Spotřebitele, která s Prodávajícím uzavřela Smlouvu o poskytování Služby Účtu nebo učinila kroky k jejímu uzavření;
  1. Objednávka – prohlášení Kupujícího adresované Prodávajícímu, v němž je uveden počet a druh Výrobků, které si Kupující přeje zakoupit.

§ 3.

Technické požadavky

 1. Aby Zákazníci mohli Obchod řádně využívat, je nutné, aby současně:
  1. byli připojeni k internetu;
  1. připojovali se na zařízení umožňujícím používání internetu;
  1. používali webový prohlížeč schopný na obrazovce zařízení zobrazovat hypertextové dokumenty, zahrnuté na internetu do služby World Wide Web, podporující programovací jazyk JavaScript a akceptující soubory cookies;
  1. měli aktivní e-mailový účet.
 2. Používání virů, botů, počítačových červů nebo jiných počítačových kódů, souborů nebo programů (zejména skriptů a aplikací pro automatizaci procesů nebo jiných kódů, souborů nebo nástrojů) Zákazníky je v rámci Obchodu zakázáno.
 3. Prodávající oznamuje, že používá kryptografickou ochranu elektronického přenosu a digitálního obsahu prostřednictvím vhodných logických, organizačních a technických opatření, zejména k zabránění přístupu třetích stran k údajům, včetně šifrování SSL, používání přístupových hesel a antivirového nebo antispywarového softwaru.
 4. Prodávající upozorňuje, že i přes použití ochranných opatření uvedených v odstavci 3 výše může být používání internetu a elektronicky poskytovaných služeb ohroženo přístupem třetích osob do informačního a komunikačního systému a zařízení zákazníka prostřednictvím škodlivého softwaru nebo získáním přístupu k datům uloženým v tomto zařízení. Za účelem minimalizace výše uvedeného rizika Prodávající doporučuje používat antivirový software nebo prostředky pro ochranu identifikace na internetu.

§ 4.

Pravidla pro používání Obchodu

 1. Zákazník je povinen užívat Obchod způsobem, který je v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ustanoveními Obchodních podmínek, jakož i s dobrými mravy.
 2. Je zakázáno, aby Zákazník zveřejňoval jakýkoliv nezákonný obsah.

§ 5.

Založení Účtu

 1. Pro založení Účtu musí Uživatel učinit následující kroky:
  1. přejít na webové stránky Obchodu a zadat následující údaje do formuláře, který se tam nachází:
   1. jméno a příjmení;
   1. nepovinné – název společnosti a DIČ (pokud je Kupující Podnikatelem nebo Podnikatelem s právy Spotřebitele);
   1. adresa bydliště/podnikání (ulice, číslo domu, číslo místnosti, místo, PSČ, země);
   1. telefonní číslo;
   1. e-mailová adresa;

§ 6.

Nakupování Výrobků

 1. Ceny Výrobků nabízených v Obchodě jsou uvedeny v českých korunách (CZK) a zahrnují DPH a další poplatky vyžadované českými právními předpisy.
 2. Prodávající prohlašuje, že Výrobky jsou řádně označeny, pokud jde o název, vyobrazení a slovní popis obsahující informace o surovinovém složení a dalších vlastnostech pod podmínkou, že se Výrobek vyrábí v různých velikostech a barvách a Zákazník má možnost vybrat si příslušnou velikost nebo barvu před vložením Výrobku do „nákupního košíku“.
 3. Kupující může Výrobky nakupovat po založení Účtu, tak i bez jeho založení. Pokud si Kupující založil Účet, měl by se do tohoto účtu před nákupem přihlásit.
 4. Pro zakoupení Výrobek musí Kupující provést následující kroky:
  1. přejít na webové stránky Obchodu;
  1. přejít na záložku vybraného Výrobku a kliknout na možnost „přidat do košíku“;
  1. přejít na záložku „košík“ a kliknout na možnost „přejít k platbě“;
  1. do zobrazeného formuláře je třeba zadat nebo vybrat následující údaje:
   1. jméno a příjmení;
   1. nepovinné – název společnosti a DIČ (pokud je Kupující Podnikatelem nebo Podnikatelem s právy Spotřebitele);
   1. adresa bydliště/podnikání (ulice, číslo domu, číslo místnosti, místo, PSČ, země) nebo doručovací adresa (pokud je jiná než adresa bydliště/podnikání);
   1. telefonní číslo;
   1. e-mailová adresa;
   1. způsob doručení;
   1. způsob úhrady;
  1. povinně je třeba zaškrtnout políčko vedle prohlášení o seznámení se s Obchodními podmínkami a souhlas s jejich ustanoveními;
  1. kliknout na možnost „koupit a zaplatit“ a následně za Výrobek zaplatit podle zvoleného způsobu platby.
 5. Kupující si může zvolit jeden z následujících způsobů doručení Výrobku:
  1. kurýrní službou;
  1. doručením do vybrané Zásilkovny.
 6. Za Výrobek může Kupující zaplatit:
  1. bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího;
  1. převodem pomocí platebního systému PayU;
  1. v hotovosti při převzetí Výrobku doručeného kurýrem.
 7. Platba za Výrobek se provádí v českých korunách (CZK).
 8. Kupující nabývá vlastnické právo k Výrobku po zaplacení celé ceny a převzetí Výrobku, přičemž rozhodující je druhá uvedená podmínka.
 9.  Prezentace Výrobků v Obchodě neznamená právně závaznou nabídku, ale je pouze nezávazným informačním internetovým katalogem, pozvánkou k podání nezávazných Objednávek. Prodávající je oprávněn přijmout Objednávku a uzavřít Kupní smlouvu, jakož i odmítnout vyřízení Objednávky.
 10. Pokud Kupující klikne na možnost „koupit a zaplatit“, považuje se to za hájem o koupi Výrobků uvedených v Objednávce.
 11. Po odeslání Objednávky obdrží Kupující potvrzení o jejím odeslání na e-mailovou adresu, kterou uvedl. Kupní smlouva je uzavřena po přijetí Objednávky Prodávajícím. Prodávající oznámí Kupujícímu přijetí objednávky elektronicky, a to zasláním potvrzení o přijetí Objednávky na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v Objednávce nebo adresu přiřazenou k jeho Účtu.
 12. Cena Výrobku v Obchodě v okamžiku podání Objednávky je pro Prodávajícího i Kupujícího závazná a po podání Objednávky ji nelze měnit (a to ani v případě, že Prodávající později cenu Výrobku změní nebo na Výrobek poskytne slevu).
 13. V případě, o němž se hovoří v předchozí větě, se Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím neuzavírá. Pokud byla předmětná Objednávka uhrazena Kupujícím předem, Prodávající mu neprodleně vrátí všechny jeho platby.
 14. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu zejména s osobami, které vůči němu hrubě porušily své povinnosti. V případě, o němž se hovoří v předchozí větě, má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit.
 15. Kupující bere na vědomí, že dostupnost Výrobků nabízených v Obchodě je závislá na skladových zásobách a že Prodávající nezaručuje jejich nepřetržitou dostupnost. V případě, že Prodávající po přijetí Objednávky Kupujícího zjistí, že Výrobek již není dostupný, oznámí tuto skutečnost Kupujícímu e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Objednávka, o níž se hovoří v předchozí větě, pozbývá závaznosti okamžikem, kdy Prodávající zašle Kupujícímu informaci o nedostupnosti Výrobku.

§ 7.

Vyřízení Objednávky

 1. Prodávající Výrobky zasílá na adresy nacházející se v České republice.
 2. Pokud Objednávka neobsahuje údaje uvedené v § 6 odst. 4 bod 4 Obchodních podmínek nebo pokud Prodávající zjistí, že tyto údaje jsou nesprávné, kontaktuje Prodávající bez zbytečného odkladu Zákazníka na jím uvedeném telefonním čísle nebo na e-mailové adrese a informuje jej o zrušení Objednávky.
 3. Náklady na dopravu Výrobku nese Kupující.
 4. Maximální doba vyřízení objednávky je 30 (třicet) dnů od uzavření Kupní smlouvy. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby Objednávka byla vyřízena co nejrychleji.
 5.  Po uzavření Kupní smlouvy zašle Prodávající Kupujícímu elektronickou fakturu za dodání Výrobku na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce nebo uvedenou v Účtu Kupujícího.
 6. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zakoupený Výrobek v bezvadném stavu. Kupující je povinen řádně dodaný Výrobek převzít.
 7. Výrobek by měl být Kupujícímu doručený v neporušeném stavu.
 8. Pokud je Výrobek doručován kurýrem, měl by ho Kupující zkontrolovat v přítomnosti kurýra. Pokud je obal Výrobku poškozen, měl by Kupující sepsat protokol o poškození a kontaktovat Prodávajícího.
 9. V případě, že si Kupující zakoupený Výrobek nevyzvedne, má dopravce právo vrátit Výrobek Prodávajícímu, který má právo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, o němž se hovoří v předchozí větě, zašle Prodávající na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce nebo přiřazenou k účtu Kupujícího „Potvrzení o vrácení zboží“. Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího je účinné okamžikem odeslání „Potvrzení o vrácení zboží“.
 10. Prodávající má právo naúčtovat Kupujícímu veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s dalšími pokusy o dodání Výrobku.

§ 8.

Právo na odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Ustanovení tohoto § 8 se vztahují pouze na Kupujícího, který je Spotřebitelem.
 2. Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy se Výrobek dostal do vlastnictví Kupujícího nebo Kupujícím určené třetí osoby, která není dopravcem.
 3. Kupující uplatní své právo na odstoupení od Kupní smlouvy tím, že Prodávajícímu předloží prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy (dále pouze „Prohlášení“). Pro dodržení lhůty na odstoupení od Kupní smlouvy postačí, když je Prohlášení odesláno před uplynutím termínu uvedeného v odstavci 2 výše.
 4. Prohlášení může Kupující učinit v jakékoli formě. Pro usnadnění uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy však Prodávající doporučuje učinit Prohlášení způsobem uvedeným v odst. 5-7 níže.
 5. Kupující může Prohlášení učinit ve formě:
  1. elektronické;
  1. papírové.
 6. V případě, že je Prohlášení učiněno elektronickou cestou, zašle Kupující na adresu uvedenou v § 1 odst. 4 bodě 1 Obchodních podmínek e-mailovou zprávu s následujícími náležitostmi:
  1. jméno a příjmení Kupujícího;
  1. e-mailová adresa;
  1. korespondenční adresa;
  1. jasné prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy;
  1. uvedení Výrobků, na které se odstoupení od Kupní smlouvy vztahuje;
  1. číslo Objednávky;
  1. datum podání Objednávky.
 7. Pokud je Prohlášení učiněno v papírově formě, měl by Kupující vytisknout a vyplnit formulář, který je přílohou č. 1 Obchodních podmínek, a zaslat jej spolu s Výrobkem na adresu uvedenou v odst. 10 níže.
 8. Prodávající zašle Kupujícímu potvrzení o obdržení Prohlášení, jakmile jej dostane elektronickou poštou.
 9. Pokud Kupující uplatní své právo na odstoupení od Kupní smlouvy, zašle Výrobek zpět Prodávajícímu, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy. Pro dodržení lhůty, o níž se hovoří v předchozí větě, postačí, když je Výrobek vrácen před jejím uplynutím.
 10. Výrobek bude zaslán na odběrné místo, které si Zákazník vybere ze všech odběrných míst nabízených logistickou společností Zásilkovna.
 11. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením Výrobku.
 12. Platby zaplacené Kupujícím budou vráceny po obdržení zboží vráceného Prodávajícím. Prodávající částku vrátí prostřednictvím stejného platebního prostředku, který Kupující použil při původní transakci, pokud se s Kupujícím výslovně nedohodne jinak. Kupující nenese náklady na vrácení provedené platby.
 13. Kupující odpovídá za jakékoli snížení hodnoty Výrobku, vyplývající z jeho používání způsobem jiným, než to bylo nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování Výrobku.
 14. Výrobek vrácený Kupujícím musí být neporušený, kompletní a bez známek používání.
 15. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy Kupní smlouva nebude uzavřena i přes správně podanou a přijatou Objednávku, zejména v případě objednání Výrobku s nesprávně uvedenou cenou. V případech uvedených v tomto odstavci má Prodávající právo od Kupní smlouvy odstoupit. Prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy doručí Prodávající Kupujícímu elektronicky bez zbytečného odkladu.

§ 9.

Reklamace Výrobků

 1. Prodávající se zavazuje dodat Výrobek v bezvadném stavu.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Výrobku až do okamžiku převzetí Výrobku Kupujícím.
 3. Nebezpečí způsobení škody na Výrobku přechází na Kupujícího okamžikem vydání Výrobku dopravcem.
 4. Prodávající prohlašuje, že v okamžiku přechodu nebezpečí způsobení škody na Výrobku na Kupujícího:
  1. Výrobek má vlastnosti dohodnuté mezi Prodávajícím a Kupujícím nebo, pokud taková dohoda neexistuje, vlastnosti, se kterými byl Kupující Prodávajícím Výrobku seznámen nebo které mohl Kupující očekávat vzhledem k povaze Výrobku a na základě reklamy Prodávajícího;
  1. Výrobek je vhodný pro zamýšlené použití;
  1. Výrobek odpovídá kvalitou a provedením vzorku, který byl Kupujícímu poskytnut před uzavřením Kupní smlouvy;
  1. Výrobek vyhovuje platným právním předpisům.
 5. Kupující, který je Spotřebitelem, má právo uplatnit nároky z vad Výrobku ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí Výrobku. Výše uvedené se netýká:
  1. Výrobku, jehož cena byla snížena z důvodu jeho vady;
  1. vad způsobených běžným používáním Výrobku;
  1. v případě prodeje použitého Výrobku neodpovídá Prodávající za vadu odpovídající míře opotřebení Výrobku v době uzavření Kupní smlouvy;
  1. vad způsobených povahou Výrobku.
 6.  Pokud je vada Výrobku zjištěná Kupujícím závažná, má Kupující právo:
  1. požadovat výměnu Výrobku za bezvadný Výrobek, přičemž když se vada týká pouze části Výrobku, kterou lze od celku oddělit, požadovat výměnu této části Výrobku a pokud tato výměna není možná , odstoupit od Kupní smlouvy;
  1. požádat o opravu Výrobku;
  1. požádat i snížení ceny Výrobku;
  1. odstoupit od Kupní smlouvy.

Kupující má Prodávajícího informovat o výběru svého práva při podávání reklamace nebo bez zbytečného odkladu po podání reklamace. Výhrada uvedená v předchozí větě neplatí, pokud Kupující požádal o opravu vady Výrobku, která je nebo která se ukáže jako neodstranitelná. Pokud Prodávající neodstraní vadu v přiměřené lhůtě, je Kupující oprávněn požadovat namísto odstranění vady snížení ceny Výrobku nebo od Kupní smlouvy odstoupit. Kupující je oprávněn požadovat snížení ceny i v případě, kdy Prodávající nedodá Výrobek v bezvadném stavu ve stanovené lhůtě.

na odběrné místo ze všech odběrných míst nabízených logistickou společností Zásilkovna.

 1. Kupující, který reklamaci uplatnil a poskytl Prodávajícímu Výrobek, jehož se reklamace týká, může po Prodávajícím požadovat náhradu nákladů vynaložených na jeho dodání. V případě:
  1. uznání reklamace Prodávající neprodleně uhradí Kupujícímu náklady na dodání reklamovaného Výrobku;
  1. neuznání reklamace z důvodu neopodstatněnosti nebudou náklady na dodání reklamovaného Výrobku uhrazeny.

§ 10.

Zvláštní pravidla pro vyřizování reklamací Kupujících, kteří jsou Spotřebiteli

 1. Prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec posoudí reklamaci Spotřebitele bezodkladně, ve složitých případech do tří pracovních dnů, přičemž tato lhůta začíná běžet okamžikem, kdy Prodávající posoudí Výrobek z hlediska námitek uplatněných Spotřebitelem.
 2. Vada reklamovaného Výrobku musí být odstraněna bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí reklamace, pokud se Prodávající a Spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Pokud Prodávající nedodrží výše uvedenou lhůtu, má Spotřebitel nárok na odškodné pro případ zjištění neodstranitelné vady Výrobku.
 3. Prodávající zašle Spotřebiteli e-mailem potvrzení o přijetí reklamace spolu s uvedením jejího obsahu, požadavku Spotřebitele a lhůty a způsobu jejího vyřízení, včetně termínu opravy. Pokud reklamace není uznána, sdělí Prodávající Spotřebiteli důvody jejího zamítnutí.
 4. Spotřebitel je oprávněn podat proti rozhodnutí Prodávajícího stížnost k České obchodní inspekci v podle ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) Občanského zákoníku a § 15 odst. 3 Obchodních podmínek.

§ 11.

Reklamace týkající se elektronicky poskytovaných služeb

 1. Uživatel může reklamaci podat, pokud Prodávající služby poskytuje elektronicky v rozporu s Obchodními podmínkami, což má za následek zejména nefunkčnost Obchodu nebo některé z jeho částí.
 2. Uživatel podávající reklamaci z důvodů uvedených v odstavci 1 výše, zašle e-mailem na adresu uvedenou v § 1 odst. 4 bodě 1 Obchodních podmínek zprávu s následujícími náležitostmi:
  1. jméno a příjmení Uživatele;
  1. e-mailová adresa;
  1. popis zjištěných nedostatků.
 3. Prodávající na reklamaci odpoví do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího obdržení, a to prostřednictvím elektronické pošty.

§ 12.

Dárkové poukazy

 1. Pro nákup Dárkového poukazu je vyžadováno, aby Kupující provedl stejné úkony jako při nákupu Výrobku. Dárkový poukaz je Kupujícímu doručen elektronickou poštou ihned poté, co Kupující zaplatí.
 2. Dárkový poukaz je vydáván na doručitele a neobsahuje žádné údaje identifikující osobu oprávněnou ho použít.
 3. Prodávající souhlasí s použitím Dárkového poukazu Kupujícím nebo jinou osobou, které Kupující Dárkový poukaz předá. Osoba, která používá Dárkový poukaz použije (bez ohledu na to, zda je nebo není Kupujícím), se dále označuje jako „Držitel“.
 4. Držitel může Dárkový poukaz použít pouze jednou, a to během jedné transakce zahrnující platbu za Výrobek zakoupený Držitelem v Obchodě.
 5. Použití Dárkového poukazu v Obchodě spočívá v zadání kódu umístěného na Dárkovém poukazu do vyhrazeného pole formuláře Objednávky během transakce v Obchodě.
 6. Při zadávání Objednávky s Dárkovým poukazem je Držitel povinen v formuláři Objednávky uvést e-mailovou adresu, kterou uvedl při nákupu Dárkového poukazu.
 7. Pokud je hodnota Dárkového poukazu:
  1. nižší než hodnota transakce provedené s Dárkovým poukazem, je Držitel povinen uhradit rozdíl mezi hodnotou Dárkového poukazu a hodnotou transakce zaplacením příslušné peněžní částky prostřednictvím dostupných platebních metod;
  1. vyšší než hodnota transakce provedené s Dárkovým poukazem, nemá Držitel nárok na vrácení rozdílu mezi hodnotou transakce a hodnotou Dárkového poukazu.
 8. Dárkový poukaz lze použít při transakci provedené nejpozději do 12 (dvanácti) měsíců ode dne jeho nabytí. V případě nevyužití Dárkového poukazu ve lhůtě uvedené v předchozí větě:
  1. končí platnost Dárkového poukazu;
  1. jeho Držitel nemá nárok na vrácení nevyužité hodnoty Dárkového poukazu.
 9. Dárkový poukaz není směnitelný za hotovost ani v plné výši ani zčásti.
 10. Na smlouvu o koupi Dárkového poukazu se přiměřeně použijí ustanovení Obchodních podmínek o Kupní smlouvě.

§ 13.

Duševní vlastnictví Prodávajícího

 1. Všechny součásti Obchodu, zejména:
  1. název Obchodu;
  1. logo Obchodu;
  1. fotografie a popisy Výrobků;
  1. principy fungování webových stránek Obchodu, všechny jejich grafické prvky, rozhraní, software, zdrojový kód a databáze

– jsou právně chráněny podle platných právních předpisů, včetně práva Evropské unie.

§ 14.

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů Prodávajícím naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů na adrese: www.piumo.cz/pravidla/ochrana-osobnych-udaju.

§ 15.

Mimosoudní řešení sporů

 1. Ustanovení tohoto § 15 se vztahují pouze na Zákazníky, kteří jsou Spotřebiteli.
 2. Zákazník má možnost využít mimosoudních postupů pro projednávání reklamací a vymáhání nápravy.
 3. Podrobné informace o možnosti Zákazníka využít mimosoudních postupů pro vyřizování reklamací a vymáhání nápravy a pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v sídle a na webových stránkách České obchodní inspekce (internetová adresa: https://www.coi.cz/).
 4. Zákazník může rovněž využít platformu pro online řešení sporů (ODR) na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 16.

Změna Obchodních podmínek

 1. Prodávající může provádět změny v Obchodních podmínkách v případě, že se jedná o:
  1. změnu předmětu činnosti Prodávajícího;
  1. provedení technické úpravy Obchodu, které vyžadují úpravu ustanovení Obchodních podmínek;
  1. zákonnou povinnost provést změny, včetně povinnosti upravit Obchodní podmínky podle aktuálního právního stavu.
 2. Zákazníci budou o změně Obchodních podmínek informováni jejich zveřejněním na webových stránkách Obchodu nejméně 7 (sedm) dnů před nabytím účinnosti změny. Ve lhůtě, o níž se hovoří v předchozí větě, bude Uživatelům elektronickou poštou zaslána revidovaná verze Obchodních podmínek.
 3. Kupní smlouvy uzavřené před datem účinnosti nových Obchodních podmínek se řídí ustanoveními tehdy účinných Obchodních podmínek.
 4. Uživatel, který nesouhlasí se změnou Obchodních podmínek, může smazáním Účtu ukončit Smlouvu o poskytování Služby Účtu s okamžitou platností do doby, než změny Obchodních podmínek vstoupí v platnost. Nepodání výpovědi se považuje za souhlas s poskytováním elektronických služeb Prodávajícím v souladu s novelizovanými ustanoveními Obchodních podmínek.

§ 17.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky se řídí českým právem a spory vzniklé z jejich uplatňování podléhají pravomoci soudů České republiky.
 2. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za nesplnění Kupní smlouvy v důsledku okolností, které Prodávající nemohl předvídat ani jim zabránit.
 3. Veškeré spory mezi Prodávajícím a Podnikateli týkající se Kupních smluv uzavřených Podnikateli budou řešeny v souladu s českým právem soudem příslušným podle sídla Prodávajícího.
 4. Součástí Obchodních podmínek jsou tyto přílohy: