• Doprava zdarma již od 2000 Kč

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCHODU PIUMO

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále pouze  „Zásady“) obsahují informace o zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s používáním internetového obchodu „Piumo“, který je provozován na internetové adrese www.piumo.cz (dále pouze „Obchod“).

Všechny výrazy s velkým počátečním písmenem, které nejsou v Zásadách definovány jinak, mají význam uvedený v Pravidlech, které je k dispozici na adrese  www.piumo.cz/ pravidla.

Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je společnost PIUMO Yarns s. r. o., se sídlem 1. máje 267, Skřečoň, 735 31 Bohumín, Česká republika, IČO: 173 68 022, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 90001, (dále pouze  „Správce“).

Kontakt na Správce

Ve všech záležitostech, které se týkají zpracování vašich osobních údajů můžete Správce kontaktovat na e-mailové adrese: shop@piumo.cz.

Opatření na ochranu osobních údajů

Správce používá moderní organizační a technická opatření k zajištění co nejlepší ochrany vašich osobních údajů a ručí za jejich zpracování v souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále pouze  „GDPR“).

Informace o zpracovávaných osobních údajích

Pro používání služeb Obchodu je vyžadováno zpracování vašich osobních údajů. Níže naleznete podrobné informace o účelech a právním základu zpracování, jakož i o době trvání zpracování a o povinnosti nebo dobrovolnosti poskytnutí těchto informací.

   
Účel zpracováníZpracované osobní údajePrávní základ
Uzavření a plnění Smlouvy o poskytování Služby Účtučl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR   (zpracování je nezbytné pro plnění Smlouvy o poskytování Služby Účtu uzavřené se subjektem údajů nebo pro podniknutí kroků k jejímu uzavření)
Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je podmínkou pro uzavření a plnění smlouvy o poskytování Služby Účtu (poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, ale pokud tyto údaje neposkytnete, nebude možné uzavřít a plnit výše uvedenou smlouvu, včetně zřízení Účtu).   Správce bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat do doby, kdy budou promlčeny nároky vyplývající ze smlouvy o poskytování Služby Účtu.
   
Účel zpracováníZpracované osobní údajePrávní základ
Uzavření a plnění Kupní smlouvyčl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR   (zpracování je nezbytné pro plnění Smlouvy uzavřené se subjektem údajů nebo pro podniknutí kroků k jejímu uzavření)
Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je podmínkou pro uzavření a plnění Kupní smlouvy (poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, ale pokud tyto údaje neposkytnete, nebude možné uzavřít a plnit výše uvedenou  Smlouvu).   Správce bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat do doby, kdy budou promlčeny nároky vyplývající z výše uvedené  Smlouvy nebo Smluv.
   
Účel zpracováníZpracované osobní údajePrávní základ
Průběh reklamačního řízeníjméno a příjmení;e-mailová adresa;telefonní číslo;korespondenční adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, PSČ, město, země); předmět reklamace.čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR   (zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce, v tomto případě povinností: odpovědět na reklamaci – čl. 7a zákona o právech spotřebitelů; uplatnit práva Kupujícího vyplývající ze záruky – čl. 556 a násl. Občanského zákoníku)
Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je podmínkou pro obdržení odpovědi na reklamaci nebo uplatnění práv Kupujícího vyplývajících ze záruky (poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, ale pokud tyto údaje neposkytnete, nebude možné odpovědět na reklamaci nebo uplatnit práva ze záruky).   Správce bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu trvání reklamačního řízení a v případě uplatnění práv Kupujícího ze záruky až do jejich zániku.
    
Účel zpracováníZpracované osobní údajePrávní základ
Zasílání newsletterue-mailová adresačl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR   (Zákazník udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro tento účel.)
Poskytnutí e-mailové adresy je dobrovolné, ale nezbytné pro zasílání newsletteru (ale pokud tyto údaje neposkytnete, nebude možné newsletter zasílat).   Správce bude e-mailovou adresu zpracovávat, dokud nebude udělený souhlas účinně odvolán nebo dokud nebude dosaženo účelu zpracování.
   
Účel zpracováníZpracované osobní údajePrávní základ
Zasílání e-mailových oznámení   (mimo jiné s informacemi o průběhu Zakázky)jméno a příjmení; e-mailová adresa.čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR   (zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu Správce, v tomto případě pro informování Zákazníků o prováděných úkonech souvisejících s poskytováním služeb)
Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro získání informací o úkonech souvisejících s poskytováním služeb (ale pokud výše uvedené údaje neposkytnete, nebudete mít možnost získat výše uvedené informace).   Správce bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat do doby, než bude účinně podána námitka nebo než bude dosaženo účelu zpracování.
    
Účel zpracováníZpracované osobní údajePrávní základ
Vyřizování dotazů zákazníkůe-mailová adresa;další údaje obsažené ve zprávě pro Správce;předmět Zákazníkova dotazu.čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR   (zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem Správce, v tomto případě pro odpověď na obdržený dotaz)
Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro zodpovězení dotazu (ale pokud tyto údaje neposkytnete, odpověď neobdržíte).   Správce bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat do doby, než bude účinně podána námitka nebo než bude dosaženo účelu zpracování.
     
Účel zpracováníZpracované osobní údajePrávní základ
Dodržování povinností souvisejících s ochranou osobních údajůjméno;příjmení; vámi poskytnuté kontaktní údaje (e-mailová adresa, korespondenční adresa, telefonní číslo.čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR   (zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti Správce, v tomto případě povinností vyplývajících z předpisů o ochraně osobních údajů)
Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné k tomu, aby Správce mohl řádně plnit své povinnosti vyplývající z právních předpisů o ochraně osobních údajů, mimo jiné k výkonu práv, která Vám přiznává GDPR (ale pokud výše uvedené údaje neposkytnete, nebude možné výše uvedená práva řádně vykonávat).   Správce bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat až do doby, kdy budou promlčeny nároky vyplývající z porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů.
     
Účel zpracováníZpracované osobní údajePrávní základ
Zjišťování a vymáhání nároků a obrana před nimijméno;příjmení;firma;e-mailová adresa;adresa bydliště/sídla;rodné číslo/číslo v Celostátním soudním rejstříku;DIČ; předmět, rozsah a obsah nároku vzneseného nebo uplatněného vůči Zákazníkovi.čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR   (zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, a to i v případě zjištění a vymáhání těch nároků nebo obrany před nimi, které mohou vzniknout v souvislosti s plněním Smluv uzavřených se Správcem)
Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, avšak nezbytné pro zjištění a vymáhání těch nároků a obraně proti nim, které mohou vzniknout v souvislosti s plněním Smluv uzavřených se Správcem (ale pokud výše uvedené údaje neposkytnete, nebude Správce moct vykonávat výše uvedené úkony)   Správce zpracovává výše uvedené osobní údaje do uplynutí promlčecích lhůt pro nároky, které mohou vzniknout v souvislosti s plněním smluv uzavřených se Správcem.
     
Účel zpracováníZpracované osobní údajePrávní základ
Analýza vašich aktivit v Obchoděnavštívené stránky a další akce provedené v rámci Obchodu.čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR   (zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem Správce, v tomto případě pro získání informací o vaší aktivitě v Obchodě)
Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné k tomu, aby Správce mohl získat informace o vaší aktivitě v Obchodě (ale pokud tyto údaje neposkytnete, nebude Správce získat moct získat výše uvedené informace).   Správce bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat do doby, než bude účinně podána námitka nebo než bude dosaženo účelu zpracování.
     
Účel zpracováníZpracované osobní údajePrávní základ
Správa ObchoduIP adresa;datum a čas serveru;informace o internetovém prohlížeči;údaje o operačním systému.   Výše uvedené údaje se automaticky ukládají do tzv. serverových protokolů při každém aktivitě v Obchodě (správa Obchodu bez použití serverových protokolů a automatického ukládání by nebyla možná).čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR   (zpracování je nezbytné pro oprávněný zájem Správce, v tomto případě pro zajištění řádného chodu Obchodu)
Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro zajištění řádného chodu Obchodu (ale pokud tyto údaje neposkytnete,  nebude možné zajistit řádný chod Obchodu).   Správce bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat do doby, než bude účinně podána námitka nebo než bude dosaženo účelu zpracování.

Profilování

Pro vytvoření vašeho profilu pro marketingové účely a pro zaměření přímého marketingu na vaše preference bude Správce zpracovávat vaše osobní údaje automatizovanými prostředky, včetně profilování, což však pro vás nebude mít žádné právní účinky ani to podobně podstatně neovlivní vaši situaci.

Rozsah profilovaných osobních údajů odpovídá výše uvedenému rozsahu, pokud jde o analýzu vašich aktivit v Obchodě a údaje, které ukládáte do svého účtu.

Právním základem pro zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, podle kterého může Správce zpracovávat osobní údaje za účelem realizace svého oprávněného zájmu, v tomto případě za účelem provádění marketingových aktivit podle preferencí příjemců. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro naplnění výše uvedeného účelu (ale pokud tyto údaje neposkytnete, nebude Správce moct provádět marketingové aktivity podle preferencí příjemců).

Správce bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat za účelem profilování do doby, než bude účinně podána námitka nebo než bude dosaženo účelu zpracování.

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů budou následující externí subjekty spolupracující se Správcem:

 1. poskytovatel hostingových služeb;
 2. poskytovatel služby zasílání newsletteru;
 3. kurýrní společnosti;
 4. poskytovatelé online platebních systémů;
 5. poskytovatelé účetních systémů a služeb;
 6. subjekty poskytující Správci právní poradenství;
 7. poskytovatel nástrojů pro analýzu aktivit v Obchodě a pro zaměření přímého marketingu uživatelům Obchodu;
 8. poskytovatel softwaru pro zlepšení podnikání (např. účetního softwaru).

Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty veřejným nebo soukromým subjektům, pokud taková povinnost vyplývá z obecně platných právních předpisů, pravomocného rozsudku soudu nebo platného správního rozhodnutí.

Předávání osobních údajů do třetí země

V souvislosti s tím, že Správce využívá služeb poskytovaných společností Google LLC, mohou být vaše osobní údaje předávány do následujících třetích zemí: Velká Británie, Kanada, USA, Chile, Brazílie, Izrael, Saúdská Arábie, Katar, Indie, Čína, Jižní Korea, Japonsko, Singapur, Tchaj-wan (Čínská republika), Indonésie a Austrálie. Základem pro předávání údajů do výše uvedených třetích zemí jsou následující skutečnosti:

Od Správce můžete získat kopii údajů předaných do třetí země.

Doba uchovávání vašich osobních údajů

Společnost PIUMO zpracovává vaše osobní údaje poskytnuté při nákupu zboží z e-shopu po dobu trvání smluvního vztahu, jakož i po dobu nezbytnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a po dobu 2 let ode dne uplynutí záruční doby pro účely oprávněných zájmů společnosti PIUMO (viz výše). Podle § 35 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty s pozdějšími změnami se vystavené daňové doklady archivují po dobu 10 let od jejich vystavení. Vzhledem k nutnosti prokázat právní základ pro vystavení daňového dokladu jsou objednávky archivovány také po dobu 10 let od data odeslání objednávky zákazníkem.

Práva

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. Právo být informován o tom, jaké osobní údaje o vás Správce zpracovává, a právo získat kopii těchto údajů (tzv. právo na přístup). Vydání první kopie údajů je bezplatné, za další kopie může Správce účtovat poplatek;
 2. pokud se zpracovávané údaje stanou neaktuálními nebo neúplnými (nebo jinak nesprávnými), máte právo požádat o jejich opravu;
 3. v určitých situacích můžete Správce požádat o vymazání svých osobních údajů, např. když:

Soubory cookies

 1. Správce oznamuje, že Obchod používá soubory cookies, instalované ve vašem koncovém zařízení. Jedná se o malé textové soubory, které může číst Správcův systém i systémy jiných subjektů, jejichž služby Správce využívá (např. Facebook, Google).
 2. Správce používá soubory cookies k následujícím účelům:
  1. zajištění správného fungování Obchodu – díky souborům cookies je možné bezproblémové fungování Obchodu, používání jeho funkcí a pohodlný pohyb mezi jednotlivými podstránkami;
  1. ke zvýšení pohodlí při prohlížení Obchodu – díky souborům cookies je možné odhalit chyby na některých stránkách a neustále je vylepšovat;
  1. tvorba statistik – soubory cookies se používají k analýze používání Obchodu uživateli. To nám umožňuje neustále Obchod zlepšovat a přizpůsobovat jeho fungování preferencím uživatelů;
  1. k provádění marketingových aktivit – díky souborům cookies může Správce na uživatele zaměřit reklamu podle jejich preferencí.
 3. Správce může do vašeho zařízení umístit jak trvalé, tak i dočasné soubory cookies . Dočasné soubory cookies jsou obvykle odstraní při zavření prohlížeče vymazány, ale trvalé soubory cookies se zavřením prohlížeče neodstraní.
 4. Informace o souborech cookies používaných Správcem jsou zobrazeny na panelu v dolní části webových stránek Obchodu. V závislosti na vašem rozhodnutí můžete kdykoli povolit nebo zakázat soubory cookies pro jednotlivé kategorie (s výjimkou základních souborů cookies) a tato nastavení změnit.
 5. Prostřednictvím nejpoužívanějších prohlížečů můžete zkontrolovat, zda jsou na vašem koncovém zařízení nainstalovány soubory cookies, a rovněž můžete nainstalované soubory cookies smazat a zablokovat jejich budoucí instalaci ze strany Obchodu. Váš souhlas s instalací a používáním souborů cookies je dobrovolný. Zakázání nebo omezení používání souborů cookies však může způsobit poměrně závažné obtíže při používání Obchodu, např. v podobě nutného přihlašování se na každou podstránku, delšího načítání webových stránek Obchodu nebo omezení používání některých funkcí Obchodu.

Závěrečná ustanovení

Podáním Objednávky v Obchodě Správce souhlasíte s pravidly zpracování vašich osobních údajů uvedenými v těchto zásadách.

Správce je oprávněn změnit Zásady zveřejněním jejich nové verze na následující adrese: www.piumo.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

V rozsahu, na který se tyto Zásady nevztahují, se použijí obecně platné předpisy o ochraně osobních údajů.

Zásady jsou účinné od 15. 09. 2022.